Trekkfugler og deres imponerende reise

Skrevet av Lina Hindrum

Om våren flyr milliarder av trekkfugler tilbake fra overvintringsområdene til sine hekkeplasser her nord og beriker oss med sitt flotte utseende og fine sang. Men de er ikke bare vakre å se på og høre. De er en påminnelse om viktigheten av naturens betydning for mental helse og velvære, og med presisjon forteller de oss om verden og landskapet vi skaper.

Liten sort og grønn fugl med gult nebb sitter på en gren. Bakgrunnen er uskarp og været er overskyet.
Foto: Reidar Hindrum

Hver vår flyr store puljer med trekkfugler inn over Norge, og mange bruker Oslofjorden som trekklei og rasteplass på vei til sine hekkeområder. Trekkfugler er en viktig del av av verdensbilde og det biologiske mangfoldet, men mange av disse fuglene er truet av menneskelig aktivitet og utbygging. Derfor arrangeres verdensdagen for trekkfugler (World Migratory Bird Day) den andre lørdagen i mai og den andre lørdagen i oktober, for å øke kunnskapen om og behovet for verning av trekkfugler og deres leveområder. 

Vi har vært så heldige å få Håkan Billing leder av NOF Oslo og Akershus og, styremedlem i NOF avd. Trøndelag Reidar Hindrum til å fortelle litt mer om trekkfuglene og deres verdi. Teksten følger under.

To sangssvaner flyter på Maridalsvannet i grålysningen.
FOTO: Håkan Billing

Trekkfugler over hele verden

De fleste fuglene som hekker i Norge i sommerhalvåret er trekkfugler. De forlater våre områder når kulden og mørket setter inn utover høsten, og returnerer på våren. I vinterhalvåret oppholder de seg på sørligere breddegrader i områder hvor det er varmere og lysere og dermed lettere å opprettholde kroppsvarmen og finne den maten de trenger for å overleve. Det er stor forskjell på hvor langt og hvor hen de trekker. Noen trekker bare litt lenger sør eller vest på det europeiske kontinentet mens andre trekker helt ned til den sørlige halvkule. Rødnebbterna som hekker i våtmark og strandområder nord til Svalbard om sommeren, trekker hele veien ned til Sørishavet til den Antarktiske sommeren.

Trekkfuglene følger i stor grad kontinentene mellom sør og nord, langs kystlinjene og over landområdene. Vi kaller dette for «fly-veier» (Flyways). Trekkfugler som hekker i Norge følger stort sett det vi kaller den Afrikansk-Eurasiatiske fly-veien, også kalt den Øst-Atlantiske flyveien. Underveis på den lange veien mellom sommer- og vinteropphold må de fleste trekkfuglartene ha hvile og mat. For vanntilknyttede fugler er dette fjæreområder og gruntvannsområder som er rike på næring. Slike områder er ofte truet av menneskelig aktivitet som utbygging, forurensning, jakt og overhøsting. For at fuglene skal overleve må hekkeområdene i nord, nettverket av rasteplassene langs trekkrutene og overvintringsområdene i sør bevares. Det hjelper ikke at fuglene og deres leveområder vernes i ett land dersom de og deres leveområder trues i andre land langs denne trekkruta. Dette er viktig at alle land samarbeide om. Verdensdagen for trekkfugler (World Migratory Bird Day) øker kunnskapen om behovet for verning av trekkfugler og deres leveområder.

Illustrasjon av et utvalg av de 80 migrasjonsrutene til trekkfugler over hele verden. Landområder er farget i grønt og rutene i forskjellige farger.
The migration routes of migrant birds in all the world. Zhen Jin

Trekkfugler i Oslofjorden

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er en frivillig naturvernorganisasjon med hovedvekt på ville fugler og fuglevern i Norge. Trekkfuglenes utfordringer i Norge er en svært viktig sak for NOF, for også i Norge er trekkfuglene truet av naturinngrep som ødelegger hekkeplasser og rasteplasser. For 57 fuglearter er bestandene i tilbakegang, og for noen er denne nedgangen betydelig. Spesielt for enkelte vadefuglarter og flere av sjøfuglartene er situasjonen bekymringsfull. Brushane, lomvi og krykkje er blant de mest truede artene. Det er også dokumentert tydelig tilbakegang i bestandene hos flere arter tilknyttet kulturlandskapet, blant annet vipe og storspove.

I Oslo og Akershus er det mange viktige rasteplasser for trekkende fugler. Indre Oslofjord fungerer som en «trakt», og spesielt ved Fornebu med Storøykilen og Koksa naturreservater raster mange fugler på trekk. I Nordre Øyeren naturreservat, med Nord-Europas største innlandsdelta, finnes tusenvis med trekkende gjess, ender, vadere og småfugler. Det rike kulturlandskapet i Aurskog-Høland kommune, med flere små vann har også flere gode trekklokaliteter, som Hellesjøvannet, Kjelle og Hemnessjøen. Også ved Østensjøvannet, midt i Oslo, finnes en del trekk av vadere og andre artsgrupper. Vil du vite mer om dette kan du kontakte NOF avdeling Oslo og Akershus.

En hegre speider ut over et jorde.
Foto: Reidar Hindrum

Visste du at...

Hovedøya i indre Oslofjord er et populært naturreservat for fugler? Ta med kikkert på KOKCRUISE og du får ganske sikkert se en interessant fugl eller to. 

en_USEnglish